1. Allmänt:
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla
leveranser såvida inget annat skriftligt avtalats mellan parterna. Ett kontrakt som utfärdats av
en DMD Sweden AB-försäljare är bindande för DMD Sweden AB först när kontraktet
godkänts av DMD Sweden ABs huvudkontor.

2. Priser:
Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms. DMD Sweden ABs priser framgår av
DMD Sweden ABs aktuella prislista eller av ett konkret erbjudande, som dessutom innehåller
information om leveranskostnader enligt DMD Sweden ABs beräkningar med hänsyn tagen
till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter, m.m., som kan hänföras till den
avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl a tillverkarens pris, valutakurser och
andra yttre faktorer och DMD Sweden AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser
utan föregående avisering
Om tillverkaren av en vara tillämpar särskild prissättning för projekt för specifika
slutanvändare ska köparen inom 10 dagar på anmodan av DMD Sweden AB kunna uppvisa
en kopia av ett kvitto på leverans till slutanvändaren och en kopia av fakturan som skickades
till slutanvändaren. Köparen är förpliktigad att iaktta den aktuella tillverkarens riktlinjer
beträffande sådana projekt samt liknande riktlinjer från DMD Sweden AB. Detta gäller även
under hela den tid som information från sådana projekt lagras, i enlighet med affärsmässig
och skattemässig lagstiftning och reglering.
Om köparen överträder riktlinjerna från DMD Sweden AB eller den aktuella tillverkaren har
DMD Sweden AB rätt att fakturera köparen för varje felaktigt utställd faktura eller betalt
belopp, och DMD Sweden AB och/eller tillverkaren kan utestänga köparen från att delta i fler
projekt i framtiden.

3. Betalning:
Betalning ska senast ske det datum som är angivet på fakturan som sista betalningsdag.
Huvudregeln är att betalning skall erläggas netto kontant. Om en sista betalningsdag inte
anges, skall betalningen erläggas kontant vid leveransen.
DMD Sweden AB har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 4% per
månad ända tills det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen.
Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och
omkostnader. Därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på
DMD Sweden AB, såvida detta inte skriftligt godkänts av DMD Sweden AB, och har heller
inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något
slag.
Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till
DMD Sweden AB, som om leverans skett vid avtalad tid. DMD Sweden AB kan skriftligt
avtala bort detta villkor.

4. Förbehåll om äganderätt:
DMD Sweden AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman
inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader fullständigt erlagts.

5. Leverans:
Leverans sker från DMD Sweden ABs lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte
uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto,
förpackningsmaterial, m.m.) framgår av DMD Sweden ABs aktuella prislista. Leveranstiden
bestäms av DMD Sweden AB med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid
tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. DMD Sweden AB är inte ansvarigt
för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans.
Om en vara inte avhämtas inom 7 dagar efter faktureringsdatumet, förbehåller sig DMD
Sweden AB rätten att kräva en hanterings- och förseningsavgift på 500:- per order.
Transportförsäkring tillkommer och är på 4 promille av fakturerat varubelopp. På alla order
under 2.500:- exkl. moms tillkommer en minimumorderavgift på 100:-.

6. Import- och exportregler
Alla produkter, reservdelar och tekniska data samt all programvara och dokumentation kan
omfattas av import- och exportlagar, regler och andra regleringar, härav men inte begränsat
till regleringar från Sverige, EU, USA och det aktuella landet dit köparen eventuellt
exporterar varorna. Köparen är förpliktigad att följa alla import- och exportlagar och
regleringar samt att inneha samtliga erforderliga tillstånd och/eller licenser som avtalet
kräver.

7. Fel vid beställning:
Returer accepteras generellt sett inte. Speciella fall kan retur av varor eller annullering av
order ske efter att detta skriftligt avtalats, och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i
obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror samt order på persondatorer eller bärbara
datorer kan inte annulleras och tas inte i retur. DMD Sweden AB förbehåller sig rätten till att
vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 20% av fakturabeloppet,
dock minst 500:-. Varorna krediteras till gällande dagspriser.

8. Produktinformation:
DMD Sweden AB ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt
reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot DMD Sweden AB.

9. Produktändringar:
DMD Sweden AB förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna
eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för
köparen

10. Immateriella rättigheter:
Alla produktvarumärken är och förblir respektive rättighetsinnehavares egendom. För att
använda dessa varumärken krävs föregående tillstånd från respektive rättighetsinnehavare.
All användning och alla leveranser av programvara regleras av det licensavtal som medföljer
varje produkt.
Programvara som ingår i en leverans/produkt överlåts till kommersiella köpare som är
slutanvändare uteslutande i användningssyfte, vilket innebär att slutanvändaren varken får
kopiera eller överlåta programvaran till andra[s bruk]*. För att få rätt att använda
programvaran igen krävs särskilt skriftligt avtal med den aktuella licensgivaren.
DMD Sweden AB frånsäger sig allt ansvar för köparens överträdelse av immateriella
rättigheter i det fall att produkten exporteras från det land där DMD Sweden AB har levererat
produkten, eftersom DMD Sweden AB inte kan garantera köparen att licensavtalet omfattar
rätten att använda produkten i det aktuella landet.
*beroende på de aktuella licensavtalen

11. Ofullständiga leveranser och reklamationer:
DMD Sweden AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras
eller om en omleverans skall ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan
skriftligt samtycke från DMD Sweden AB innebär att DMD Sweden AB friskrivs från alla
förpliktelser.
Om DMD Sweden AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på
köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till DMD Sweden
AB i originalförpackning.
DMD Sweden AB förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att
motta den enligt uppgift defekta delen. Såvida DMD Sweden AB har påtagit sig att erbjuda
service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. DMD
Sweden AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om DMD Sweden
AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura
för utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer DMD Sweden AB att genomföra ett
eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i
motsvarande antal som mottagits i retur.

12. Begränsning av ansvar:
Ersättningskrav mot DMD Sweden AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda
produkten. DMD Sweden AB ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och DMD
Sweden AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra
indirekta förluster.
DMD Sweden AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till
hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. DMD Sweden AB är utan ansvar såvida följande
förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig
grad.
Konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständligheter som parterna inte råder över, såsom
brand, krig, mobilisering eller liknande, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner,
revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av
drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras
till någon av de i denna punkt nämnda omständig-heterna eller andra omständigheter, som i
väsentlig grad förhindrar DMD Sweden AB från att uppfylla sin del av avtalet.
Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat innan erbjudandet tillkännagavs
eller avtalet ingicks, medför endast ansvarsfrihet såvida omständigheternas inflytande på
avtalets uppfyllande inte hade kunnat förutses vid denna tidpunkt. Produkterna är utformade
för normalt kommersiellt bruk. Användning av produkterna i kritiska system, som säkerhets-,
radioaktivitetsoch militärtillämpningar, försörjningsverksamhet, livsuppehållande system
eller tillverkning av vapen tillåts inte utan skriftligt tillstånd från den aktuella tillverkaren.

13. Produktansvar:
I den utsträckning inget annat stadgas i svensk lagstiftning enligt regler om produktansvar
som ej kan avtalas bort , gäller följande begränsningar: DMD Sweden AB ansvarar enbart för
skada som orsakats av en vara som levererats från DMD Sweden AB i den utsträckning som
det kan bevisas att skadan uppstått på grund av en brist eller försummelse i samband med
denna vara.

14. Kemikalieskatt:
För det fall köparen tillförsäkrar att köparen erhållit registrering som godkänd lagerhållare
enligt lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och köparen inte erhållit eller
mister sin registrering som godkänd lagerhållare ska köparen ersätta DMD Sweden AB för de
kostnader som DMD Sweden AB åsamkas.

15. Överföring av rättigheter och skyldigheter:
DMD Sweden AB har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet
till tredje man.

16. Tvister:
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande
förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän.
Skiljeförfarande ska äga rum i Borås. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få
ut en otvistig fordran. Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan
motfordran ska prövas i skiljeförfarande

Copyright DMD Sweden AB 2024 © All rights Reserved.